[લક્ષ્મી નૃસિંહ] ᐈ Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In Gujarati શ્રીમત્પયોનિધિનિકેતન ચક્રપાણે ભોગીંદ્રભોગમણિરાજિત પુણ્યમૂર્તે ।યોગીશ શાશ્વત શરણ્ય ભવાબ્ધિપોત લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 1 ॥ બ્રહ્મેંદ્રરુદ્રમરુદર્કકિરીટકોટિ સંઘટ્ટિતાંઘ્રિકમલામલકાંતિકાંત ।લક્ષ્મીલસત્કુચસરોરુહરાજહંસ લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 2 ॥ સંસારદાવદહનાકરભીકરોરુ-જ્વાલાવળીભિરતિદગ્ધતનૂરુહસ્ય ।ત્વત્પાદપદ્મસરસીરુહમાગતસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 3 ॥ સંસારજાલપતિતતસ્ય જગન્નિવાસ સર્વેંદ્રિયાર્થ બડિશાગ્ર ઝષોપમસ્ય ।પ્રોત્કંપિત પ્રચુરતાલુક મસ્તકસ્ય લક્ષ્મીનૃસિંહ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ॥ 4 ॥ … Read more