[ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ] ᐈ Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In Oriya/Odia ଶ୍ରୀମତ୍ପଯୋନିଧିନିକେତନ ଚକ୍ରପାଣେ ଭୋଗୀଂଦ୍ରଭୋଗମଣିରାଜିତ ପୁଣ୍ଯମୂର୍ତେ ।ଯୋଗୀଶ ଶାଶ୍ଵତ ଶରଣ୍ଯ ଭଵାବ୍ଧିପୋତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 1 ॥ ବ୍ରହ୍ମେଂଦ୍ରରୁଦ୍ରମରୁଦର୍କକିରୀଟକୋଟି ସଂଘଟ୍ଟିତାଂଘ୍ରିକମଲାମଲକାଂତିକାଂତ ।ଲକ୍ଷ୍ମୀଲସତ୍କୁଚସରୋରୁହରାଜହଂସ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 2 ॥ ସଂସାରଦାଵଦହନାକରଭୀକରୋରୁ-ଜ୍ଵାଲାଵଳୀଭିରତିଦଗ୍ଧତନୂରୁହସ୍ଯ ।ତ୍ଵତ୍ପାଦପଦ୍ମସରସୀରୁହମାଗତସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 3 ॥ ସଂସାରଜାଲପତିତତସ୍ଯ ଜଗନ୍ନିଵାସ ସର୍ଵେଂଦ୍ରିଯାର୍ଥ ବଡିଶାଗ୍ର ଝଷୋପମସ୍ଯ ।ପ୍ରୋତ୍କଂପିତ ପ୍ରଚୁରତାଲୁକ ମସ୍ତକସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 4 ॥ … Read more