[லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ] ᐈ Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In Tamil ஶ்ரீமத்பயோநிதி4நிகேதந சக்ரபாணே போ4கீ3ந்த்3ரபோ4க3மணிராஜித புண்யமூர்தே ।யோகீ3ஶ ஶாஶ்வத ஶரண்ய ப4வாப்3தி4போத லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே3ஹி கராவலம்ப3ம் ॥ 1 ॥ ப்3ரஹ்மேந்த்3ரருத்3ரமருத3ர்ககிரீடகோடி ஸங்க4ட்டிதாங்க்4ரிகமலாமலகாந்திகாந்த ।லக்ஷ்மீலஸத்குசஸரோருஹராஜஹம்ஸ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே3ஹி கராவலம்ப3ம் ॥ 2 ॥ ஸம்ஸாரதா3வத3ஹநாகரபீ4கரோரு-ஜ்வாலாவல்தீ3பி4ரதித3க்3த4தநூருஹஸ்ய ।த்வத்பாத3பத்3மஸரஸீருஹமாக3தஸ்ய லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே3ஹி கராவலம்ப3ம் ॥ 3 ॥ ஸம்ஸாரஜாலபதிததஸ்ய ஜக3ந்நிவாஸ ஸர்வேந்த்3ரியார்த2 ப3டி3ஶாக்3ர ஜ2ஷோபமஸ்ய ।ப்ரோத்கம்பித ப்ரசுரதாலுக மஸ்தகஸ்ய லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே3ஹி கராவலம்ப3ம் ॥ 4 ॥ ஸம்ஸாரகூமபதிகோ4ரமகா3த4மூலம் … Read more