[லலிதா பஞ்ச ரத்நம்] ᐈ Lalita Pancharatnam Lyrics In Tamil Pdf

Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics In Tamil ப்ராத: ஸ்மராமி லலிதாவத3நாரவிந்த3ம்பி3ம்பா3த4ரம் ப்ருது2லமௌக்திகஶோபி4நாஸம் ।ஆகர்ணதீ3ர்க4நயநம் மணிகுண்ட3லாட்4யம்மந்த3ஸ்மிதம் ம்ருக3மதோ3ஜ்ஜ்வலபா2லதே3ஶம் ॥ 1 ॥ ப்ராதர்பஜ4ாமி லலிதாபு4ஜகல்பவல்லீம்ரக்தாங்கு3ல்தீ3யலஸத3ங்கு3ல்தி3பல்லவாட்4யாம் ।மாணிக்யஹேமவலயாங்க3த3ஶோப4மாநாம்புண்ட்3ரேக்ஷுசாபகுஸுமேஷுஸ்ருணீர்த3தா4நாம் ॥ 2 ॥ ப்ராதர்நமாமி லலிதாசரணாரவிந்த3ம்ப4க்தேஷ்டதா3நநிரதம் ப4வஸிந்து4போதம் ।பத்3மாஸநாதி3ஸுரநாயகபூஜநீயம்பத்3மாங்குஶத்4வஜஸுத3ர்ஶநலாஞ்ச2நாட்4யம் ॥ 3 ॥ ப்ராத: ஸ்துவே பரஶிவாம் லலிதாம் ப4வாநீம்த்ரய்யந்தவேத்3யவிப4வாம் கருணாநவத்3யாம் ।விஶ்வஸ்ய ஸ்ருஷ்டவிலயஸ்தி2திஹேதுபூ4தாம்வித்3யேஶ்வரீம் நிக3மவாங்மமநஸாதிதூ3ராம் ॥ 4 ॥ ப்ராதர்வதா3மி லலிதே தவ புண்யநாமகாமேஶ்வரீதி கமலேதி மஹேஶ்வரீதி ।ஶ்ரீஶாம்ப4வீதி ஜக3தாம் ஜநநீ பரேதிவாக்3தே3வதேதி வசஸா த்ரிபுரேஶ்வரீதி ॥ 5 … Read more