[లలితా పంచ రత్నం] ᐈ Lalita Pancharatnam Lyrics In Telugu Pdf

Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics In Telugu ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందంబింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసం ।ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యంమందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశం ॥ 1 ॥ ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీంరక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యాం ।మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాంపుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానాం ॥ 2 ॥ ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందంభక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతం ।పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయంపద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యం ॥ 3 ॥ ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీంత్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యాం ।విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాంవిద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మమనసాతిదూరాం ॥ 4 ॥ ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామకామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి ।శ్రీశాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతివాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి ॥ 5 … Read more