[શ્રી લલિતા ત્રિશતિનામાવળિઃ] ᐈ Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Gujarati ॥ ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ॥ ઓં કકારરૂપાયૈ નમઃઓં કળ્યાણ્યૈ નમઃઓં કળ્યાણગુણશાલિન્યૈ નમઃઓં કળ્યાણશૈલનિલયાયૈ નમઃઓં કમનીયાયૈ નમઃઓં કળાવત્યૈ નમઃઓં કમલાક્ષ્યૈ નમઃઓં કલ્મષઘ્ન્યૈ નમઃઓં કરુણમૃતસાગરાયૈ નમઃઓં કદંબકાનનાવાસાયૈ નમઃ (10) ઓં કદંબકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃઓં કંદર્પવિદ્યાયૈ નમઃઓં કંદર્પજનકાપાંગવીક્ષણાયૈ નમઃઓં કર્પૂરવીટીસૌરભ્યકલ્લોલિતકકુપ્તટાયૈ નમઃઓં કલિદોષહરાયૈ નમઃઓં કંજલોચનાયૈ નમઃઓં કમ્રવિગ્રહાયૈ નમઃઓં કર્માદિસાક્ષિણ્યૈ નમઃઓં કારયિત્ર્યૈ નમઃઓં કર્મફલપ્રદાયૈ … Read more