[ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿನಾಮಾವಳಿಃ] ᐈ Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Kannada Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Kannada ॥ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ॥ ಓಂ ಕಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಳಾವತ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಲ್ಮಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಕರುಣಮೃತಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕದಂಬಕಾನನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ (10) ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಂದರ್ಪವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಂದರ್ಪಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಸೌರಭ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿತಕಕುಪ್ತಟಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಲಿದೋಷಹರಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಮ್ರವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕರ್ಮಾದಿಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಾರಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ … Read more