[ଶ୍ରୀ ଲଲିତା ତ୍ରିଶତିନାମାଵଳିଃ] ᐈ Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Oriya/Odia ॥ ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ॥ ଓଂ କକାରରୂପାଯୈ ନମଃଓଂ କଳ୍ଯାଣ୍ଯୈ ନମଃଓଂ କଳ୍ଯାଣଗୁଣଶାଲିନ୍ଯୈ ନମଃଓଂ କଳ୍ଯାଣଶୈଲନିଲଯାଯୈ ନମଃଓଂ କମନୀଯାଯୈ ନମଃଓଂ କଳାଵତ୍ଯୈ ନମଃଓଂ କମଲାକ୍ଷ୍ଯୈ ନମଃଓଂ କଲ୍ମଷଘ୍ନ୍ଯୈ ନମଃଓଂ କରୁଣମୃତସାଗରାଯୈ ନମଃଓଂ କଦଂବକାନନାଵାସାଯୈ ନମଃ (10) ଓଂ କଦଂବକୁସୁମପ୍ରିଯାଯୈ ନମଃଓଂ କଂଦର୍ପଵିଦ୍ଯାଯୈ ନମଃଓଂ କଂଦର୍ପଜନକାପାଂଗଵୀକ୍ଷଣାଯୈ ନମଃଓଂ କର୍ପୂରଵୀଟୀସୌରଭ୍ଯକଲ୍ଲୋଲିତକକୁପ୍ତଟାଯୈ ନମଃଓଂ କଲିଦୋଷହରାଯୈ ନମଃଓଂ କଂଜଲୋଚନାଯୈ ନମଃଓଂ କମ୍ରଵିଗ୍ରହାଯୈ ନମଃଓଂ କର୍ମାଦିସାକ୍ଷିଣ୍ଯୈ ନମଃଓଂ କାରଯିତ୍ର୍ଯୈ ନମଃଓଂ କର୍ମଫଲପ୍ରଦାଯୈ … Read more