[శ్రీ లలితా త్రిశతినామావళిః] ᐈ Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Telugu Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Telugu ॥ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ॥ ఓం కకారరూపాయై నమఃఓం కళ్యాణ్యై నమఃఓం కళ్యాణగుణశాలిన్యై నమఃఓం కళ్యాణశైలనిలయాయై నమఃఓం కమనీయాయై నమఃఓం కళావత్యై నమఃఓం కమలాక్ష్యై నమఃఓం కల్మషఘ్న్యై నమఃఓం కరుణమృతసాగరాయై నమఃఓం కదంబకాననావాసాయై నమః (10) ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమఃఓం కందర్పవిద్యాయై నమఃఓం కందర్పజనకాపాంగవీక్షణాయై నమఃఓం కర్పూరవీటీసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటాయై నమఃఓం కలిదోషహరాయై నమఃఓం కంజలోచనాయై నమఃఓం కమ్రవిగ్రహాయై నమఃఓం కర్మాదిసాక్షిణ్యై నమఃఓం కారయిత్ర్యై నమఃఓం కర్మఫలప్రదాయై … Read more