[Madhurashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Madhurashtakam Lyrics In English adharam madhuram vadanam madhuramnayanam madhuram hasitam madhuram ।hrridayam madhuram gamanam madhurammadhuraadhipaterakhilam madhuram ॥ 1 ॥ vachanam madhuram charitam madhuramvasanam madhuram valitam madhuram ।chalitam madhuram bhramitam madhurammadhuraadhipaterakhilam madhuram ॥ 2 ॥ venu-rmadhuro renu-rmadhurahpaani-rmadhurah paadau madhurau ।nrrityam madhuram sakhyam madhurammadhuraadhipaterakhilam madhuram ॥ 3 ॥ geetam madhuram peetam madhurambhuktam madhuram suptam madhuram ।roopam madhuram … Read more