[ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Madhurashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Madhurashtakam Lyrics In Kannada ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಂ ।ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ॥ 1 ॥ ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂವಸನಂ ಮಧುರಂ ವಲಿತಂ ಮಧುರಂ ।ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ಮಧುರಂಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ॥ 2 ॥ ವೇಣು-ರ್ಮಧುರೋ ರೇಣು-ರ್ಮಧುರಃಪಾಣಿ-ರ್ಮಧುರಃ ಪಾದೌ ಮಧುರೌ ।ನೃತ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಸಖ್ಯಂ ಮಧುರಂಮಧುರಾಧಿಪತೇರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ॥ 3 ॥ ಗೀತಂ ಮಧುರಂ ಪೀತಂ ಮಧುರಂಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಸುಪ್ತಂ ಮಧುರಂ ।ರೂಪಂ ಮಧುರಂ … Read more