[మధురాష్టకం] ᐈ Madhurashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Madhurashtakam Lyrics In Telugu అధరం మధురం వదనం మధురంనయనం మధురం హసితం మధురం ।హృదయం మధురం గమనం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 1 ॥ వచనం మధురం చరితం మధురంవసనం మధురం వలితం మధురం ।చలితం మధురం భ్రమితం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 2 ॥ వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురఃపాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ ।నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 3 ॥ గీతం మధురం పీతం మధురంభుక్తం మధురం సుప్తం మధురం ।రూపం మధురం … Read more