[మహా లక్ష్మ్యష్టకం] ᐈ Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Telugu With PDF

Mahalakshmi Ashtakam lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Mahalakshmi Ashtakami Stotram Lyrics In Telugu ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే ।శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 1 ॥ నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి ।సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 2 ॥ సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి ।సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 3 ॥ సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని ।మంత్ర … Read more