[મંત્ર પુષ્પમ્] ᐈ Mantra Pushpam Lyrics In Gujarati Pdf

Mantra Pushpam Gujarati Lyrics ભ॒દ્રં કર્ણે॑ભિઃ શૃણુ॒યામ॑ દેવાઃ । ભ॒દ્રં પ॑શ્યેમા॒ક્ષભિ॒ર્યજ॑ત્રાઃ । સ્થિ॒રૈરંગૈ᳚સ્તુષ્ટુ॒વાગ્-મ્સ॑સ્ત॒નૂભિઃ॑ । વ્યશે॑મ દે॒વહિ॑તં॒ યદાયુઃ॑ ॥ સ્વ॒સ્તિ ન॒ ઇંદ્રો॑ વૃ॒દ્ધશ્ર॑વાઃ । સ્વ॑સ્તિ નઃ॑ પૂ॒ષા વિ॒શ્વવે॑દાઃ । સ્વ॒॒સ્તિન॒સ્તાર્ક્ષ્યો॒ અરિ॑ષ્ટનેમિઃ । સ્વ॒સ્તિ નો॒ બૃહ॒સ્પતિ॑ર્દધાતુ ॥ ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥ યો॑ઽપાં પુષ્પં॒ વેદ॑ પુષ્પ॑વાન્ પ્ર॒જાવા᳚ન્ પશુ॒માન્ ભ॑વતિ । ચં॒દ્રમા॒ વા અ॒પાં પુષ્પમ્᳚ । પુષ્પ॑વાન્ પ્ર॒જાવા᳚ન્ … Read more