[મન્યુ સૂક્તમ્] ᐈ Manyu Suktam Lyrics In Gujarati Pdf

Manyu Suktam Gujarati Lyrics યસ્તે᳚ મ॒ન્યોઽવિ॑ધદ્ વજ્ર સાયક॒ સહ॒ ઓજઃ॑ પુષ્યતિ॒ વિશ્વ॑માનુ॒ષક્ ।સા॒હ્યામ॒ દાસ॒માર્યં॒ ત્વયા᳚ યુ॒જા સહ॑સ્કૃતેન॒ સહ॑સા॒ સહ॑સ્વતા ॥ 1 ॥ મ॒ન્યુરિંદ્રો᳚ મ॒ન્યુરે॒વાસ॑ દે॒વો મ॒ન્યુર્ હોતા॒ વરુ॑ણો જા॒તવે᳚દાઃ ।મ॒ન્યું વિશ॑ ઈળતે॒ માનુ॑ષી॒ર્યાઃ પા॒હિ નો᳚ મન્યો॒ તપ॑સા સ॒જોષાઃ᳚ ॥ 2 ॥ અ॒ભી᳚હિ મન્યો ત॒વસ॒સ્તવી᳚યા॒ન્ તપ॑સા યુ॒જા વિ જ॑હિ શત્રૂ᳚ન્ ।અ॒મિ॒ત્ર॒હા વૃ॑ત્ર॒હા દ॑સ્યુ॒હા ચ॒ વિશ્વા॒ વસૂ॒ન્યા … Read more