[ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Manyu Suktam Lyrics In Kannada Pdf

Manyu Suktam Kannada Lyrics ಯಸ್ತೇ᳚ ಮ॒ನ್ಯೋಽವಿ॑ಧದ್ ವಜ್ರ ಸಾಯಕ॒ ಸಹ॒ ಓಜಃ॑ ಪುಷ್ಯತಿ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಾನು॒ಷಕ್ ।ಸಾ॒ಹ್ಯಾಮ॒ ದಾಸ॒ಮಾರ್ಯಂ॒ ತ್ವಯಾ᳚ ಯು॒ಜಾ ಸಹ॑ಸ್ಕೃತೇನ॒ ಸಹ॑ಸಾ॒ ಸಹ॑ಸ್ವತಾ ॥ 1 ॥ ಮ॒ನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ᳚ ಮ॒ನ್ಯುರೇ॒ವಾಸ॑ ದೇ॒ವೋ ಮ॒ನ್ಯುರ್ ಹೋತಾ॒ ವರು॑ಣೋ ಜಾ॒ತವೇ᳚ದಾಃ ।ಮ॒ನ್ಯುಂ ವಿಶ॑ ಈಳತೇ॒ ಮಾನು॑ಷೀ॒ರ್ಯಾಃ ಪಾ॒ಹಿ ನೋ᳚ ಮನ್ಯೋ॒ ತಪ॑ಸಾ ಸ॒ಜೋಷಾಃ᳚ ॥ 2 ॥ ಅ॒ಭೀ᳚ಹಿ ಮನ್ಯೋ ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ᳚ಯಾ॒ನ್ ತಪ॑ಸಾ ಯು॒ಜಾ ವಿ ಜ॑ಹಿ ಶತ್ರೂ᳚ನ್ ।ಅ॒ಮಿ॒ತ್ರ॒ಹಾ ವೃ॑ತ್ರ॒ಹಾ ದ॑ಸ್ಯು॒ಹಾ ಚ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ವಸೂ॒ನ್ಯಾ … Read more