[നക്ഷത്ര സൂക്തമ്] ᐈ Nakshatra Suktam Lyrics In Malayalam Pdf

Nakshatra Suktam Malayalam Lyrics തൈത്തിരീയ ബ്രഹ്മണമ് । അഷ്ടകമ് – 3 പ്രശ്നഃ – 1തൈത്തിരീയ സംഹിതാഃ । കാംഡ 3 പ്രപാഠകഃ – 5 അനുവാകമ് – 1 ഓം ॥ അ॒ഗ്നിര്നഃ॑ പാതു॒ കൃത്തി॑കാഃ । നക്ഷ॑ത്രം ദേ॒വമിം॑ദ്രി॒യമ് । ഇ॒ദമാ॑സാം വിചക്ഷ॒ണമ് । ഹ॒വിരാ॒സം ജു॑ഹോതന । യസ്യ॒ ഭാംതി॑ ര॒ശ്മയോ॒ യസ്യ॑ കേ॒തവഃ॑ । യസ്യേ॒മാ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി॒ സര്വാ᳚ । സ കൃത്തി॑കാഭിര॒ഭിസം॒വസാ॑നഃ । അ॒ഗ്നിര്നോ॑ ദേ॒വസ്സു॑വി॒തേ ദ॑ധാതു … Read more