[नाम रामायणम्] ᐈ Nama Ramayanam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Nama Ramayanam Lyrics In Hindi/Sanskrit ॥ बालकाण्डः ॥ शुद्धब्रह्मपरात्पर राम ।कालात्मकपरमेश्वर राम ।शेषतल्पसुखनिद्रित राम ।ब्रह्माद्यमरप्रार्थित राम ।चण्डकिरणकुलमण्डन राम ।श्रीमद्दशरथनन्दन राम ।कौसल्यासुखवर्धन राम ।विश्वामित्रप्रियधन राम ।घोरताटकाघातक राम ।मारीचादिनिपातक राम । 10 ।कौशिकमखसंरक्षक राम ।श्रीमदहल्योद्धारक राम ।गौतममुनिसम्पूजित राम ।सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम ।नाविकधाविकमृदुपद राम ।मिथिलापुरजनमोहक राम ।विदेहमानसरञ्जक राम ।त्र्यम्बककार्मुखभञ्जक राम ।सीतार्पितवरमालिक राम ।कृतवैवाहिककौतुक राम । 20 ।भार्गवदर्पविनाशक राम ।श्रीमदयोध्यापालक … Read more