[നാമ രാമായണമ്] ᐈ Nama Ramayanam Lyrics In Malayalam Pdf

Nama Ramayanam Lyrics In Malayalam ॥ ബാലകാംഡഃ ॥ ശുദ്ധബ്രഹ്മപരാത്പര രാമ ।കാലാത്മകപരമേശ്വര രാമ ।ശേഷതല്പസുഖനിദ്രിത രാമ ।ബ്രഹ്മാദ്യമരപ്രാര്ഥിത രാമ ।ചംഡകിരണകുലമംഡന രാമ ।ശ്രീമദ്ദശരഥനംദന രാമ ।കൌസല്യാസുഖവര്ധന രാമ ।വിശ്വാമിത്രപ്രിയധന രാമ ।ഘോരതാടകാഘാതക രാമ ।മാരീചാദിനിപാതക രാമ । 10 ।കൌശികമഖസംരക്ഷക രാമ ।ശ്രീമദഹല്യോദ്ധാരക രാമ ।ഗൌതമമുനിസംപൂജിത രാമ ।സുരമുനിവരഗണസംസ്തുത രാമ ।നാവികധാവികമൃദുപദ രാമ ।മിഥിലാപുരജനമോഹക രാമ ।വിദേഹമാനസരംജക രാമ ।ത്ര്യംബകകാര്മുഖഭംജക രാമ ।സീതാര്പിതവരമാലിക രാമ ।കൃതവൈവാഹികകൌതുക രാമ । 20 ।ഭാര്ഗവദര്പവിനാശക രാമ ।ശ്രീമദയോധ്യാപാലക … Read more