[ନାମ ରାମାଯଣମ୍] ᐈ Nama Ramayanam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Nama Ramayanam Lyrics In Oriya/Odia ॥ ବାଲକାଂଡଃ ॥ ଶୁଦ୍ଧବ୍ରହ୍ମପରାତ୍ପର ରାମ ।କାଲାତ୍ମକପରମେଶ୍ଵର ରାମ ।ଶେଷତଲ୍ପସୁଖନିଦ୍ରିତ ରାମ ।ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ଯମରପ୍ରାର୍ଥିତ ରାମ ।ଚଂଡକିରଣକୁଲମଂଡନ ରାମ ।ଶ୍ରୀମଦ୍ଦଶରଥନଂଦନ ରାମ ।କୌସଲ୍ଯାସୁଖଵର୍ଧନ ରାମ ।ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପ୍ରିଯଧନ ରାମ ।ଘୋରତାଟକାଘାତକ ରାମ ।ମାରୀଚାଦିନିପାତକ ରାମ । 10 ।କୌଶିକମଖସଂରକ୍ଷକ ରାମ ।ଶ୍ରୀମଦହଲ୍ଯୋଦ୍ଧାରକ ରାମ ।ଗୌତମମୁନିସଂପୂଜିତ ରାମ ।ସୁରମୁନିଵରଗଣସଂସ୍ତୁତ ରାମ ।ନାଵିକଧାଵିକମୃଦୁପଦ ରାମ ।ମିଥିଲାପୁରଜନମୋହକ ରାମ ।ଵିଦେହମାନସରଂଜକ ରାମ ।ତ୍ର୍ଯଂବକକାର୍ମୁଖଭଂଜକ ରାମ ।ସୀତାର୍ପିତଵରମାଲିକ ରାମ ।କୃତଵୈଵାହିକକୌତୁକ ରାମ । 20 ।ଭାର୍ଗଵଦର୍ପଵିନାଶକ ରାମ ।ଶ୍ରୀମଦଯୋଧ୍ଯାପାଲକ … Read more