[નારસિંહ શતકમ્] ᐈ Narasimha Satakam Lyrics In Gujarati Pdf

Narasimha Satakam Gujarati Lyrics 1સી. શ્રીમનોહર । સુરા – ર્ચિત સિંધુગંભીર ।ભક્તવત્સલ । કોટિ – ભાનુતેજ ।કંજનેત્ર । હિરણ્ય – કશ્યપાંતક । શૂર ।સાધુરક્ષણ । શંખ – ચક્રહસ્ત ।પ્રહ્લાદ વરદ । પા – પધ્વંસ । સર્વેશ ।ક્ષીરસાગરશાયિ । – કૃષ્ણવર્ણ ।પક્ષિવાહન । નીલ – ભ્રમરકુંતલજાલ ।પલ્લવારુણપાદ – પદ્મયુગળ । તે. ચારુશ્રીચંદનાગરુ – ચર્ચિતાંગ ।કુંદકુટ્મલદંત । … Read more