[नारसिंह शतकम्] ᐈ Narasimha Satakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Narasimha Satakam Hindi/Sanskrit Lyrics 001सी. श्रीमनोहर । सुरा – र्चित सिन्धुगम्भीर ।भक्तवत्सल । कोटि – भानुतेज ।कञ्जनेत्र । हिरण्य – कश्यपान्तक । शूर ।साधुरक्षण । शङ्ख – चक्रहस्त ।प्रह्लाद वरद । पा – पध्वंस । सर्वेश ।क्षीरसागरशायि । – कृष्णवर्ण ।पक्षिवाहन । नील – भ्रमरकुन्तलजाल ।पल्लवारुणपाद – पद्मयुगल । ते. चारुश्रीचन्दनागरु – चर्चिताङ्ग ।कुन्दकुट्मलदन्त । … Read more