[നാരസിംഹ ശതകമ്] ᐈ Narasimha Satakam Lyrics In Malayalam Pdf

Narasimha Satakam Malayalam Lyrics 1സീ. ശ്രീമനോഹര । സുരാ – ര്ചിത സിംധുഗംഭീര ।ഭക്തവത്സല । കോടി – ഭാനുതേജ ।കംജനേത്ര । ഹിരണ്യ – കശ്യപാംതക । ശൂര ।സാധുരക്ഷണ । ശംഖ – ചക്രഹസ്ത ।പ്രഹ്ലാദ വരദ । പാ – പധ്വംസ । സര്വേശ ।ക്ഷീരസാഗരശായി । – കൃഷ്ണവര്ണ ।പക്ഷിവാഹന । നീല – ഭ്രമരകുംതലജാല ।പല്ലവാരുണപാദ – പദ്മയുഗള । തേ. ചാരുശ്രീചംദനാഗരു – ചര്ചിതാംഗ ।കുംദകുട്മലദംത । … Read more