[ନାରସିଂହ ଶତକମ୍] ᐈ Narasimha Satakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Narasimha Satakam Oriya/Odia Lyrics 1ସୀ. ଶ୍ରୀମନୋହର । ସୁରା – ର୍ଚିତ ସିଂଧୁଗଂଭୀର ।ଭକ୍ତଵତ୍ସଲ । କୋଟି – ଭାନୁତେଜ ।କଂଜନେତ୍ର । ହିରଣ୍ଯ – କଶ୍ଯପାଂତକ । ଶୂର ।ସାଧୁରକ୍ଷଣ । ଶଂଖ – ଚକ୍ରହସ୍ତ ।ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଵରଦ । ପା – ପଧ୍ଵଂସ । ସର୍ଵେଶ ।କ୍ଷୀରସାଗରଶାଯି । – କୃଷ୍ଣଵର୍ଣ ।ପକ୍ଷିଵାହନ । ନୀଲ – ଭ୍ରମରକୁଂତଲଜାଲ ।ପଲ୍ଲଵାରୁଣପାଦ – ପଦ୍ମଯୁଗଳ । ତେ. ଚାରୁଶ୍ରୀଚଂଦନାଗରୁ – ଚର୍ଚିତାଂଗ ।କୁଂଦକୁଟ୍ମଲଦଂତ । … Read more