[ನಾರಾಯಣ ಕವಚಂ] ᐈ Narayana Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Kannada ನ್ಯಾಸಃ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃಓಂ ಓಂ ಪಾದಯೋಃ ನಮಃ ।ಓಂ ನಂ ಜಾನುನೋಃ ನಮಃ ।ಓಂ ಮೋಂ ಊರ್ವೋಃ ನಮಃ ।ಓಂ ನಾಂ ಉದರೇ ನಮಃ ।ಓಂ ರಾಂ ಹೃದಿ ನಮಃ ।ಓಂ ಯಂ ಉರಸಿ ನಮಃ ।ಓಂ ಣಾಂ ಮುಖೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಯಂ ಶಿರಸಿ ನಮಃ । ಕರನ್ಯಾಸಃಓಂ ಓಂ ದಕ್ಷಿಣತರ್ಜನ್ಯಾಂ ನಮಃ ।ಓಂ ನಂ ದಕ್ಷಿಣಮಧ್ಯಮಾಯಾಂ ನಮಃ ।ಓಂ ಮೋಂ ದಕ್ಷಿಣಾನಾಮಿಕಾಯಾಂ ನಮಃ ।ಓಂ ಭಂ ದಕ್ಷಿಣಕನಿಷ್ಠಿಕಾಯಾಂ … Read more