[നാരായണ കവചമ്] ᐈ Narayana Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Malayalam ന്യാസഃ അംഗന്യാസഃഓം ഓം പാദയോഃ നമഃ ।ഓം നം ജാനുനോഃ നമഃ ।ഓം മോം ഊര്വോഃ നമഃ ।ഓം നാം ഉദരേ നമഃ ।ഓം രാം ഹൃദി നമഃ ।ഓം യം ഉരസി നമഃ ।ഓം ണാം മുഖേ നമഃ ।ഓം യം ശിരസി നമഃ । കരന്യാസഃഓം ഓം ദക്ഷിണതര്ജന്യാമ് നമഃ ।ഓം നം ദക്ഷിണമധ്യമായാമ് നമഃ ।ഓം മോം ദക്ഷിണാനാമികായാമ് നമഃ ।ഓം ഭം ദക്ഷിണകനിഷ്ഠികായാമ് … Read more