[నారాయణ కవచం] ᐈ Narayana Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Telugu న్యాసః అంగన్యాసఃఓం ఓం పాదయోః నమః ।ఓం నం జానునోః నమః ।ఓం మోం ఊర్వోః నమః ।ఓం నాం ఉదరే నమః ।ఓం రాం హృది నమః ।ఓం యం ఉరసి నమః ।ఓం ణాం ముఖే నమః ।ఓం యం శిరసి నమః । కరన్యాసఃఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యాం నమః ।ఓం నం దక్షిణమధ్యమాయాం నమః ।ఓం మోం దక్షిణానామికాయాం నమః ।ఓం భం దక్షిణకనిష్ఠికాయాం … Read more