[નારાયણ સૂક્તમ્] ᐈ Narayana Suktam Lyrics In Gujarati Pdf

Narayana Suktam Lyrics In Gujarati ઓં સ॒હ ના॑વવતુ । સ॒હ નૌ॑ ભુનક્તુ । સ॒હ વી॒ર્યં॑ કરવાવહૈ ।તે॒જ॒સ્વિના॒વધી॑તમસ્તુ॒ મા વિ॑દ્વિષા॒વહૈ᳚ ॥ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥ ઓં ॥ સ॒હ॒સ્ર॒શીર્॑ષં દે॒વં॒ વિ॒શ્વાક્ષં॑ વિ॒શ્વશં॑ભુવમ્ ।વિશ્વં॑ ના॒રાય॑ણં દે॒વ॒મ॒ક્ષરં॑ પર॒મં પદમ્ । વિ॒શ્વતઃ॒ પર॑માન્નિ॒ત્યં॒ વિ॒શ્વં ના॑રાય॒ણગ્-મ્ હ॑રિમ્ ।વિશ્વ॑મે॒વેદં પુરુ॑ષ॒-સ્તદ્વિશ્વ-મુપ॑જીવતિ । પતિં॒ વિશ્વ॑સ્યા॒ત્મેશ્વ॑ર॒ગ્-મ્॒ શાશ્વ॑તગ્-મ્ શિ॒વ-મ॑ચ્યુતમ્ ।ના॒રાય॒ણં મ॑હાજ્ઞે॒યં॒ વિ॒શ્વાત્મા॑નં પ॒રાય॑ણમ્ । ના॒રાય॒ણપ॑રો જ્યો॒તિ॒રા॒ત્મા … Read more