[ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Narayana Suktam Lyrics In Kannada Pdf

Narayana Suktam Lyrics In Kannada ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥ ಓಂ ॥ ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಶೀರ್॑ಷಂ ದೇ॒ವಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾಕ್ಷಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶಂ॑ಭುವಂ ।ವಿಶ್ವಂ॑ ನಾ॒ರಾಯ॑ಣಂ ದೇ॒ವ॒ಮ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಪರ॒ಮಂ ಪದಂ । ವಿ॒ಶ್ವತಃ॒ ಪರ॑ಮಾನ್ನಿ॒ತ್ಯಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಗ್ಂ ಹ॑ರಿಂ ।ವಿಶ್ವ॑ಮೇ॒ವೇದಂ ಪುರು॑ಷ॒-ಸ್ತದ್ವಿಶ್ವ-ಮುಪ॑ಜೀವತಿ । ಪತಿಂ॒ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯಾ॒ತ್ಮೇಶ್ವ॑ರ॒ಗ್ಂ॒ ಶಾಶ್ವ॑ತಗ್ಂ ಶಿ॒ವ-ಮ॑ಚ್ಯುತಂ ।ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಂ ಮ॑ಹಾಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾತ್ಮಾ॑ನಂ ಪ॒ರಾಯ॑ಣಂ । ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಪ॑ರೋ ಜ್ಯೋ॒ತಿ॒ರಾ॒ತ್ಮಾ … Read more