[നാരായണ സൂക്തമ്] ᐈ Narayana Suktam Lyrics In Malayalam Pdf

Narayana Suktam Lyrics In Malayalam ഓം സ॒ഹ നാ॑വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ ।തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥ ഓം ॥ സ॒ഹ॒സ്ര॒ശീര്॑ഷം ദേ॒വം॒ വി॒ശ്വാക്ഷം॑ വി॒ശ്വശം॑ഭുവമ് ।വിശ്വം॑ നാ॒രായ॑ണം ദേ॒വ॒മ॒ക്ഷരം॑ പര॒മം പദമ് । വി॒ശ്വതഃ॒ പര॑മാന്നി॒ത്യം॒ വി॒ശ്വം നാ॑രായ॒ണഗ്മ് ഹ॑രിമ് ।വിശ്വ॑മേ॒വേദം പുരു॑ഷ॒-സ്തദ്വിശ്വ-മുപ॑ജീവതി । പതിം॒ വിശ്വ॑സ്യാ॒ത്മേശ്വ॑ര॒ഗ്മ്॒ ശാശ്വ॑തഗ്മ് ശി॒വ-മ॑ച്യുതമ് ।നാ॒രായ॒ണം മ॑ഹാജ്ഞേ॒യം॒ വി॒ശ്വാത്മാ॑നം പ॒രായ॑ണമ് । നാ॒രായ॒ണപ॑രോ ജ്യോ॒തി॒രാ॒ത്മാ … Read more