[నారాయణ సూక్తం] ᐈ Narayana Suktam Lyrics In Telugu Pdf

Narayana Suktam Lyrics In Telugu ఓం స॒హ నా॑వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్యం॑ కరవావహై ।తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ ॥ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥ ఓం ॥ స॒హ॒స్ర॒శీర్॑షం దే॒వం॒ వి॒శ్వాక్షం॑ వి॒శ్వశం॑భువం ।విశ్వం॑ నా॒రాయ॑ణం దే॒వ॒మ॒క్షరం॑ పర॒మం పదం । వి॒శ్వతః॒ పర॑మాన్ని॒త్యం॒ వి॒శ్వం నా॑రాయ॒ణగ్ం హ॑రిం ।విశ్వ॑మే॒వేదం పురు॑ష॒-స్తద్విశ్వ-ముప॑జీవతి । పతిం॒ విశ్వ॑స్యా॒త్మేశ్వ॑ర॒గ్ం॒ శాశ్వ॑తగ్ం శి॒వ-మ॑చ్యుతం ।నా॒రాయ॒ణం మ॑హాజ్ఞే॒యం॒ వి॒శ్వాత్మా॑నం ప॒రాయ॑ణం । నా॒రాయ॒ణప॑రో జ్యో॒తి॒రా॒త్మా … Read more