[നടരാജ സ്തോത്രം] ᐈ Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Malayalam Pdf

Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Malayalam ചരണശൃംഗരഹിത ശ്രീ നടരാജ സ്തോത്രം സദംചിത-മുദംചിത നികുംചിത പദം ഝലഝലം-ചലിത മംജു കടകം ।പതംജലി ദൃഗംജന-മനംജന-മചംചലപദം ജനന ഭംജന കരമ് ।കദംബരുചിമംബരവസം പരമമംബുദ കദംബ കവിഡംബക ഗലമ്ചിദംബുധി മണിം ബുധ ഹൃദംബുജ രവിം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 1 ॥ ഹരം ത്രിപുര ഭംജന-മനംതകൃതകംകണ-മഖംഡദയ-മംതരഹിതംവിരിംചിസുരസംഹതിപുരംധര വിചിംതിതപദം തരുണചംദ്രമകുടമ് ।പരം പദ വിഖംഡിതയമം ഭസിത മംഡിതതനും മദനവംചന പരംചിരംതനമമും പ്രണവസംചിതനിധിം പര ചിദംബര നടം … Read more