[നവദുര്ഗാ സ്തൊത്രമ്] ᐈ Navadurga Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Navadurga Stotram Malayalam Lyrics ഈശ്വര ഉവാച । ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി കവചം സര്വസിദ്ധിദമ് ।പഠിത്വാ പാഠയിത്വാ ച നരോ മുച്യേത സംകടാത് ॥ 1 ॥ അജ്ഞാത്വാ കവചം ദേവി ദുര്ഗാമംത്രം ച യോ ജപേത് ।ന ചാപ്നോതി ഫലം തസ്യ പരം ച നരകം വ്രജേത് ॥ 2 ॥ ഉമാദേവീ ശിരഃ പാതു ലലാടേ ശൂലധാരിണീ ।ചക്ഷുഷീ ഖേചരീ പാതു കര്ണൌ ചത്വരവാസിനീ ॥ 3 ॥ സുഗംധാ നാസികം പാതു … Read more