[નવગ્રહ સ્તોત્રમ્] ᐈ Navagraha Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Navagraha Stotram Lyrics In Gujarati

નવગ્રહ ધ્યાન શ્લોકમ્

આદિત્યાય ચ સોમાય મંગળાય બુધાય ચ |
ગુરુ શુક્ર શનિભ્યશ્ચ રાહવે કેતવે નમઃ ‖

રવિઃ

જપાકુસુમ સંકાશં કાશ્યપેયં મહાદ્યુતિમ્ |
તમોઽરિં સર્વ પાપઘં પ્રણતોસ્મિ દિવાકરમ્ ‖

ચંદ્રઃ

દથિશંખ તુષારાભં ક્ષીરાર્ણવ સમુદ્ભવમ્ (ક્ષીરોદાર્ણવ સંભવમ્) |
નમામિ શશિનં સોમં શંભો-ર્મકુટ ભૂષણમ્ ‖

કુજઃ

ધરણી ગર્ભ સંભૂતં વિદ્યુત્કાંતિ સમપ્રભમ્ |
કુમારં શક્તિહસ્તં તં મંગળં પ્રણમામ્યહમ્ ‖

બુધઃ

પ્રિયંગુ કલિકાશ્યામં રૂપેણા પ્રતિમં બુધમ્ |
સૌમ્યં સૌમ્ય (સત્વ) ગુણોપેતં તં બુધં પ્રણમામ્યહમ્ ‖

ગુરુઃ

દેવાનાં ચ ઋષીણાં ચ ગુરું કાંચનસન્નિભમ્ |
બુદ્ધિમંતં ત્રિલોકેશં તં નમામિ બૃહસ્પતિમ્ ‖

શુક્રઃ

હિમકુંદ મૃણાળાભં દૈત્યાનં પરમં ગુરુમ્ |
સર્વશાસ્ત્ર પ્રવક્તારં ભાર્ગવં પ્રણમામ્યહમ્ ‖

શનિઃ

નીલાંજન સમાભાસં રવિપુત્રં યમાગ્રજમ્ |
છાયા માર્તાંડ સંભૂતં તં નમામિ શનૈશ્ચરમ્ ‖

રાહુઃ

અર્ધકાયં મહાવીરં ચંદ્રાદિત્ય વિમર્ધનમ્ |
સિંહિકા ગર્ભ સંભૂતં તં રાહું પ્રણમામ્યહમ્ ‖

કેતુઃ

ફલાશ પુષ્પ સંકાશં તારકાગ્રહમસ્તકમ્ |
રૌદ્રં રૌદ્રાત્મકં ઘ્રં તં કેતું પ્રણમામ્યહમ્ ‖

ફલશ્રુતિઃ

ઇતિ વ્યાસ મુખોદ્ગીતં યઃ પઠેત્સુ સમાહિતઃ |
દિવા વા યદિ વા રાત્રૌ વિઘશાંતિ-ર્ભવિષ્યતિ ‖

નરનારી-નૃપાણાં ચ ભવે-દ્દુઃસ્વપ્ન-નાશનમ્ |
ઐશ્વર્યમતુલં તેષામારોગ્યં પુષ્ટિ વર્ધનમ્ ‖

ગ્રહનક્ષત્રજાઃ પીડાસ્તસ્કરાગ્નિ સમુદ્ભવાઃ |
તાસ્સર્વાઃ પ્રશમં યાંતિ વ્યાસો બ્રૂતે ન સંશયઃ ‖

ઇતિ વ્યાસ વિરચિતં નવગ્રહ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ |

********

Navagraha Stotram/mantra lyrics in Hindi, english, tamil, telugu, kannada, Gujarati, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: After Reading Navagraha Stotram/Mantra may all the Graha bless you with immense happiness and success in your life. And if you want your family and friends to also get blessed by all the nine Graha(Planets) then you must share it with them.

**નવગ્રહ**

Leave a Comment