[നവഗ്രഹ സ്തോത്രമ്] ᐈ Navagraha Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Navagraha Stotram Lyrics In Malayalam

നവഗ്രഹ ധ്യാന ശ്ലോകമ്

ആദിത്യായ ച സോമായ മംഗളായ ബുധായ ച |
ഗുരു ശുക്ര ശനിഭ്യശ്ച രാഹവേ കേതവേ നമഃ ‖

രവിഃ

ജപാകുസുമ സംകാശം കാശ്യപേയം മഹാദ്യുതിമ് |
തമോഽരിം സര്വ പാപഘം പ്രണതോസ്മി ദിവാകരമ് ‖

ചംദ്രഃ

ദഥിശംഖ തുഷാരാഭം ക്ഷീരാര്ണവ സമുദ്ഭവമ് (ക്ഷീരോദാര്ണവ സംഭവമ്) |
നമാമി ശശിനം സോമം ശംഭോ-ര്മകുട ഭൂഷണമ് ‖

കുജഃ

ധരണീ ഗര്ഭ സംഭൂതം വിദ്യുത്കാംതി സമപ്രഭമ് |
കുമാരം ശക്തിഹസ്തം തം മംഗളം പ്രണമാമ്യഹമ് ‖

ബുധഃ

പ്രിയംഗു കലികാശ്യാമം രൂപേണാ പ്രതിമം ബുധമ് |
സൌമ്യം സൌമ്യ (സത്വ) ഗുണോപേതം തം ബുധം പ്രണമാമ്യഹമ് ‖

ഗുരുഃ

ദേവാനാം ച ഋഷീണാം ച ഗുരും കാംചനസന്നിഭമ് |
ബുദ്ധിമംതം ത്രിലോകേശം തം നമാമി ബൃഹസ്പതിമ് ‖

ശുക്രഃ

ഹിമകുംദ മൃണാളാഭം ദൈത്യാനം പരമം ഗുരുമ് |
സര്വശാസ്ത്ര പ്രവക്താരം ഭാര്ഗവം പ്രണമാമ്യഹമ് ‖

ശനിഃ

നീലാംജന സമാഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജമ് |
ഛായാ മാര്താംഡ സംഭൂതം തം നമാമി ശനൈശ്ചരമ് ‖

രാഹുഃ

അര്ധകായം മഹാവീരം ചംദ്രാദിത്യ വിമര്ധനമ് |
സിംഹികാ ഗര്ഭ സംഭൂതം തം രാഹും പ്രണമാമ്യഹമ് ‖

കേതുഃ

ഫലാശ പുഷ്പ സംകാശം താരകാഗ്രഹമസ്തകമ് |
രൌദ്രം രൌദ്രാത്മകം ഘ്രം തം കേതും പ്രണമാമ്യഹമ് ‖

ഫലശ്രുതിഃ

ഇതി വ്യാസ മുഖോദ്ഗീതം യഃ പഠേത്സു സമാഹിതഃ |
ദിവാ വാ യദി വാ രാത്രൌ വിഘശാംതി-ര്ഭവിഷ്യതി ‖

നരനാരീ-നൃപാണാം ച ഭവേ-ദ്ദുഃസ്വപ്ന-നാശനമ് |
ഐശ്വര്യമതുലം തേഷാമാരോഗ്യം പുഷ്ടി വര്ധനമ് ‖

ഗ്രഹനക്ഷത്രജാഃ പീഡാസ്തസ്കരാഗ്നി സമുദ്ഭവാഃ |
താസ്സര്വാഃ പ്രശമം യാംതി വ്യാസോ ബ്രൂതേ ന സംശയഃ ‖

ഇതി വ്യാസ വിരചിതം നവഗ്രഹ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് |

*******

Navagraha Stotram/mantra lyrics in Hindi, english, tamil, telugu, kannada, Gujarati, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: After Reading Navagraha Stotram/Mantra may all the Graha bless you with immense happiness and success in your life. And if you want your family and friends to also get blessed by all the nine Graha(Planets) then you must share it with them.

**നവഗ്രഹ**

Leave a Comment