[निर्वाण दशकं] ᐈ Nirvana Dasakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Nirvana Dasakam Lyrics In Hindi/Sanskrit न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुःन खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहःअनेकान्तिकत्वात्सुषुप्त्येकसिद्धःतदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ 1 ॥ न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मान मे धारणाध्यानयोगादयोपिअनात्माश्रयाहं ममाध्यासहाना-तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ 2 ॥ न माता पिता वा न देवा न लोकान वेदा न यज्ञा न तीर्थ ब्रुवन्तिसुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वा-तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ 3 ॥ … Read more