[ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Kannada Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Kannada ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಮನೋ ಬುಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವಾ ನ ಚ ಘ್ರಾಣನೇತ್ರಂ ।ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್-ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ॥ 1 ॥ ಅಹಂ ಪ್ರಾಣ ಸಂಜ್ಞೋ ನ ವೈಪಂಚ ವಾಯುಃನ ವಾ ಸಪ್ತಧಾತುರ್-ನ ವಾ ಪಂಚ ಕೋಶಾಃ ।ನವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದೌ ನ ಚೋಪಸ್ಥ ಪಾಯೂಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ॥ 2 … Read more