[ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಾಭಿಷೇಕಂ] ᐈ Panchamruta Snanam Lyrics In Kannada Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In Kannada ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಂಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಂ । ಭವಾ॒ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಂಗ॒ಧೇ ॥ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥ ದಧ್ಯಾಭಿಷೇಕಂದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವಣ್ಣೋ॑ ಅ॒ಕಾರಿಷಂ॒ ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿನಃ॑ । ಸು॒ರ॒ಭಿನೋ॒ ಮುಖಾ॑ಕರ॒ತ್ಪ್ರಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿತಾರಿಷತ್ ॥ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥ ಆಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂಶು॒ಕ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರಸಿ॒ ತೇಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವೋವಸ್ಸ॑ವಿತೋ॒ತ್ಪು॑ನಾ॒ ತ್ವಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿಃ॑ ॥ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥ ಮಧು ಅಭಿಷೇಕಂಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯತೇ ಮಧು॒ಕ್ಷರಂತಿ॒ ಸಿಂಧ॑ವಃ । ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಸ್ಸಂ॒ತ್ವೋಷ॑ಧೀಃ । ಮಧು॒ನಕ್ತ॑ ಮು॒ತೋಷಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವ॒ಗ್ಂ॒ ರಜಃ॑ । ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು … Read more