[పంచామృత స్నానాభిషేకం] ᐈ Panchamruta Snanam Lyrics In Telugu Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In Telugu క్షీరాభిషేకంఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒వృష్ణి॑యం । భవా॒వాజ॑స్య సంగ॒ధే ॥ క్షీరేణ స్నపయామి ॥ దధ్యాభిషేకంద॒ధి॒క్రావణ్ణో॑ అ॒కారిషం॒ జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జినః॑ । సు॒ర॒భినో॒ ముఖా॑కర॒త్ప్రణ॒ ఆయూగ్ం॑షితారిషత్ ॥ దధ్నా స్నపయామి ॥ ఆజ్యాభిషేకంశు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑ఽసి దే॒వోవస్స॑వితో॒త్పు॑నా॒ త్వచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒ స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభిః॑ ॥ ఆజ్యేన స్నపయామి ॥ మధు అభిషేకంమధు॒వాతా॑ ఋతాయతే మధు॒క్షరంతి॒ సింధ॑వః । మాధ్వీ᳚ర్నస్సం॒త్వోష॑ధీః । మధు॒నక్త॑ ము॒తోషసి॒ మధు॑మ॒త్పార్థి॑వ॒గ్ం॒ రజః॑ । మధు॒ద్యౌర॑స్తు … Read more