[પુરુષ સુક્તમ્] ᐈ Purusha Suktam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Purusha Suktam Stotram Lyrics In Gujarati

ઓં તચ્ચં॒ યોરાવૃ॑ણીમહે । ગા॒તું ય॒જ્ઞાય॑ । ગા॒તું ય॒જ્ઞપ॑તયે । દૈવી᳚ સ્વ॒સ્તિર॑સ્તુ નઃ । સ્વ॒સ્તિર્માનુ॑ષેભ્યઃ । ઊ॒ર્ધ્વં જિ॑ગાતુ ભેષ॒જં । શં નો॑ અસ્તુ દ્વિ॒પદે᳚ । શં ચતુ॑ષ્પદે ।

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

સ॒હસ્ર॑શીર્-ષા॒ પુરુ॑ષઃ । સ॒હ॒સ્રા॒ક્ષઃ સ॒હસ્ર॑પાત્ ।
સ ભૂમિં॑ વિ॒શ્વતો॑ વૃ॒ત્વા । અત્ય॑તિષ્ઠદ્દશાંગુ॒લમ્ ॥

પુરુ॑ષ એ॒વેદગ્-મ્ સર્વમ્᳚ । યદ્ભૂ॒તં યચ્ચ॒ ભવ્યમ્᳚ ।
ઉ॒તામૃ॑ત॒ત્વ સ્યેશા॑નઃ । ય॒દન્ને॑નાતિ॒રોહ॑તિ ॥

એ॒તાવા॑નસ્ય મહિ॒મા । અતો॒ જ્યાયાગ્॑શ્ચ॒ પૂરુ॑ષઃ ।
પાદો᳚ઽસ્ય॒ વિશ્વા॑ ભૂ॒તાનિ॑ । ત્રિ॒પાદ॑સ્યા॒મૃતં॑ દિ॒વિ ॥

ત્રિ॒પાદૂ॒ર્ધ્વ ઉદૈ॒ત્પુરુ॑ષઃ । પાદો᳚ઽસ્યે॒હાઽઽભ॑વા॒ત્પુનઃ॑ ।
તતો॒ વિષ્વ॒ઙ્વ્ય॑ક્રામત્ । સા॒શ॒ના॒ન॒શ॒ને અ॒ભિ ॥

તસ્મા᳚દ્વિ॒રાડ॑જાયત । વિ॒રાજો॒ અધિ॒ પૂરુ॑ષઃ ।
સ જા॒તો અત્ય॑રિચ્યત । પ॒શ્ચાદ્-ભૂમિ॒મથો॑ પુ॒રઃ ॥

યત્પુરુ॑ષેણ હ॒વિષા᳚ । દે॒વા ય॒જ્ઞમત॑ન્વત ।
વ॒સં॒તો અ॑સ્યાસી॒દાજ્યમ્᳚ । ગ્રી॒ષ્મ ઇ॒ધ્મશ્શ॒રધ્ધ॒વિઃ ॥

સ॒પ્તાસ્યા॑સન્-પરિ॒ધયઃ॑ । ત્રિઃ સ॒પ્ત સ॒મિધઃ॑ કૃ॒તાઃ ।
દે॒વા યદ્ય॒જ્ઞં ત॑ન્વા॒નાઃ । અબ॑ધ્ન॒ન્-પુરુ॑ષં પ॒શું ॥

તં ય॒જ્ઞં બ॒ર્॒હિષિ॒ પ્રૌક્ષન્॑ । પુરુ॑ષં જા॒તમ॑ગ્ર॒તઃ ।
તેન॑ દે॒વા અય॑જંત । સા॒ધ્યા ઋષ॑યશ્ચ॒ યે ॥

તસ્મા᳚દ્ય॒જ્ઞાથ્સ॑ર્વ॒હુતઃ॑ । સંભૃ॑તં પૃષદા॒જ્યં ।
પ॒શૂગ્-સ્તાગ્-શ્ચ॑ક્રે વાય॒વ્યાન્॑ । આ॒ર॒ણ્યાન્-ગ્રા॒મ્યાશ્ચ॒ યે ॥

તસ્મા᳚દ્ય॒જ્ઞાથ્સ॑ર્વ॒હુતઃ॑ । ઋચઃ॒ સામા॑નિ જજ્ઞિરે ।
છંદાગ્-મ્॑સિ જજ્ઞિરે॒ તસ્મા᳚ત્ । યજુ॒સ્તસ્મા॑દજાયત ॥

તસ્મા॒દશ્વા॑ અજાયંત । યે કે ચો॑ભ॒યાદ॑તઃ ।
ગાવો॑ હ જજ્ઞિરે॒ તસ્મા᳚ત્ । તસ્મા᳚જ્જા॒તા અ॑જા॒વયઃ॑ ॥

યત્પુરુ॑ષં॒ વ્ય॑દધુઃ । ક॒તિ॒થા વ્ય॑કલ્પયન્ ।
મુખં॒ કિમ॑સ્ય॒ કૌ બા॒હૂ । કાવૂ॒રૂ પાદા॑વુચ્યેતે ॥

બ્રા॒હ્મ॒ણો᳚ઽસ્ય॒ મુખ॑માસીત્ । બા॒હૂ રા॑જ॒ન્યઃ॑ કૃ॒તઃ ।
ઊ॒રૂ તદ॑સ્ય॒ યદ્વૈશ્યઃ॑ । પ॒દ્ભ્યાગ્-મ્ શૂ॒દ્રો અ॑જાયતઃ ॥

ચં॒દ્રમા॒ મન॑સો જા॒તઃ । ચક્ષોઃ॒ સૂર્યો॑ અજાયત ।
મુખા॒દિંદ્ર॑શ્ચા॒ગ્નિશ્ચ॑ । પ્રા॒ણાદ્વા॒યુર॑જાયત ॥

નાભ્યા॑ આસીદં॒તરિ॑ક્ષમ્ । શી॒ર્ષ્ણો દ્યૌઃ સમ॑વર્તત ।
પ॒દ્ભ્યાં ભૂમિ॒ર્દિશઃ॒ શ્રોત્રા᳚ત્ । તથા॑ લો॒કાગ્-મ્ અ॑કલ્પયન્ ॥

વેદા॒હમે॒તં પુરુ॑ષં મ॒હાંતમ્᳚ । આ॒દિ॒ત્યવ॑ર્ણં॒ તમ॑સ॒સ્તુ પા॒રે ।
સર્વા॑ણિ રૂ॒પાણિ॑ વિ॒ચિત્ય॒ ધીરઃ॑ । નામા॑નિ કૃ॒ત્વાઽભિ॒વદ॒ન્॒, યદાઽઽસ્તે᳚ ॥

ધા॒તા પુ॒રસ્તા॒દ્યમુ॑દાજ॒હાર॑ । શ॒ક્રઃ પ્રવિ॒દ્વાન્-પ્ર॒દિશ॒શ્ચત॑સ્રઃ ।
તમે॒વં વિ॒દ્વાન॒મૃત॑ ઇ॒હ ભ॑વતિ । નાન્યઃ પંથા॒ અય॑નાય વિદ્યતે ॥

ય॒જ્ઞેન॑ ય॒જ્ઞમ॑યજંત દે॒વાઃ । તાનિ॒ ધર્મા॑ણિ પ્રથ॒માન્યા॑સન્ ।
તે હ॒ નાકં॑ મહિ॒માનઃ॑ સચંતે । યત્ર॒ પૂર્વે॑ સા॒ધ્યાસ્સંતિ॑ દે॒વાઃ ॥

અ॒દ્ભ્યઃ સંભૂ॑તઃ પૃથિ॒વ્યૈ રસા᳚ચ્ચ । વિ॒શ્વક॑ર્મણઃ॒ સમ॑વર્ત॒તાધિ॑ ।
તસ્ય॒ ત્વષ્ટા॑ વિ॒દધ॑દ્રૂ॒પમે॑તિ । તત્પુરુ॑ષસ્ય॒ વિશ્વ॒માજા॑ન॒મગ્રે᳚ ॥

વેદા॒હમે॒તં પુરુ॑ષં મ॒હાંતમ્᳚ । આ॒દિ॒ત્યવ॑ર્ણં॒ તમ॑સઃ॒ પર॑સ્તાત્ ।
તમે॒વં વિ॒દ્વાન॒મૃત॑ ઇ॒હ ભ॑વતિ । નાન્યઃ પંથા॑ વિદ્ય॒તેઽય॑નાય ॥

પ્ર॒જાપ॑તિશ્ચરતિ॒ ગર્ભે॑ અં॒તઃ । અ॒જાય॑માનો બહુ॒ધા વિજા॑યતે ।
તસ્ય॒ ધીરાઃ॒ પરિ॑જાનંતિ॒ યોનિમ્᳚ । મરી॑ચીનાં પ॒દમિ॑ચ્છંતિ વે॒ધસઃ॑ ॥

યો દે॒વેભ્ય॒ આત॑પતિ । યો દે॒વાનાં᳚ પુ॒રોહિ॑તઃ ।
પૂર્વો॒ યો દે॒વેભ્યો॑ જા॒તઃ । નમો॑ રુ॒ચાય॒ બ્રાહ્મ॑યે ॥

રુચં॑ બ્રા॒હ્મં જ॒નયં॑તઃ । દે॒વા અગ્રે॒ તદ॑બ્રુવન્ ।
યસ્ત્વૈ॒વં બ્રા᳚હ્મ॒ણો વિ॒દ્યાત્ । તસ્ય॑ દે॒વા અસ॒ન્ વશે᳚ ॥

હ્રીશ્ચ॑ તે લ॒ક્ષ્મીશ્ચ॒ પત્ન્યૌ᳚ । અ॒હો॒રા॒ત્રે પા॒ર્શ્વે ।
નક્ષ॑ત્રાણિ રૂ॒પમ્ । અ॒શ્વિનૌ॒ વ્યાત્તમ્᳚ ।
ઇ॒ષ્ટં મ॑નિષાણ । અ॒મું મ॑નિષાણ । સર્વં॑ મનિષાણ ॥

તચ્ચં॒ યોરાવૃ॑ણીમહે । ગા॒તું ય॒જ્ઞાય॑ । ગા॒તું ય॒જ્ઞપ॑તયે । દૈવી᳚ સ્વ॒સ્તિર॑સ્તુ નઃ । સ્વ॒સ્તિર્માનુ॑ષેભ્યઃ । ઊ॒ર્ધ્વં જિ॑ગાતુ ભેષ॒જં । શં નો॑ અસ્તુ દ્વિ॒પદે᳚ । શં ચતુ॑ષ્પદે ।

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

********

Also Read:

**જય વિષ્ણુ દેવ**

Leave a Comment