[പുരുഷ സുക്തം] ᐈ Purusha Suktam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Purusha Suktam Stotram Lyrics In Malayalam

ഓം തച്ചം॒ യോരാവൃ॑ണീമഹേ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞായ॑ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞപ॑തയേ । ദൈവീ᳚ സ്വ॒സ്തിര॑സ്തു നഃ । സ്വ॒സ്തിര്മാനു॑ഷേഭ്യഃ । ഊ॒ര്ധ്വം ജി॑ഗാതു ഭേഷ॒ജം । ശം നോ॑ അസ്തു ദ്വി॒പദേ᳚ । ശം ചതു॑ഷ്പദേ ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

സ॒ഹസ്ര॑ശീര്-ഷാ॒ പുരു॑ഷഃ । സ॒ഹ॒സ്രാ॒ക്ഷഃ സ॒ഹസ്ര॑പാത് ।
സ ഭൂമിം॑ വി॒ശ്വതോ॑ വൃ॒ത്വാ । അത്യ॑തിഷ്ഠദ്ദശാംഗു॒ലമ് ॥

പുരു॑ഷ ഏ॒വേദഗ്മ് സര്വമ്᳚ । യദ്ഭൂ॒തം യച്ച॒ ഭവ്യമ്᳚ ।
ഉ॒താമൃ॑ത॒ത്വ സ്യേശാ॑നഃ । യ॒ദന്നേ॑നാതി॒രോഹ॑തി ॥

ഏ॒താവാ॑നസ്യ മഹി॒മാ । അതോ॒ ജ്യായാഗ്॑ശ്ച॒ പൂരു॑ഷഃ ।
പാദോ᳚ഽസ്യ॒ വിശ്വാ॑ ഭൂ॒താനി॑ । ത്രി॒പാദ॑സ്യാ॒മൃതം॑ ദി॒വി ॥

ത്രി॒പാദൂ॒ര്ധ്വ ഉദൈ॒ത്പുരു॑ഷഃ । പാദോ᳚ഽസ്യേ॒ഹാഽഽഭ॑വാ॒ത്പുനഃ॑ ।
തതോ॒ വിഷ്വ॒ങ്വ്യ॑ക്രാമത് । സാ॒ശ॒നാ॒ന॒ശ॒നേ അ॒ഭി ॥

തസ്മാ᳚ദ്വി॒രാഡ॑ജായത । വി॒രാജോ॒ അധി॒ പൂരു॑ഷഃ ।
സ ജാ॒തോ അത്യ॑രിച്യത । പ॒ശ്ചാദ്-ഭൂമി॒മഥോ॑ പു॒രഃ ॥

യത്പുരു॑ഷേണ ഹ॒വിഷാ᳚ । ദേ॒വാ യ॒ജ്ഞമത॑ന്വത ।
വ॒സം॒തോ അ॑സ്യാസീ॒ദാജ്യമ്᳚ । ഗ്രീ॒ഷ്മ ഇ॒ധ്മശ്ശ॒രധ്ധ॒വിഃ ॥

സ॒പ്താസ്യാ॑സന്-പരി॒ധയഃ॑ । ത്രിഃ സ॒പ്ത സ॒മിധഃ॑ കൃ॒താഃ ।
ദേ॒വാ യദ്യ॒ജ്ഞം ത॑ന്വാ॒നാഃ । അബ॑ധ്ന॒ന്-പുരു॑ഷം പ॒ശും ॥

തം യ॒ജ്ഞം ബ॒ര്॒ഹിഷി॒ പ്രൌക്ഷന്॑ । പുരു॑ഷം ജാ॒തമ॑ഗ്ര॒തഃ ।
തേന॑ ദേ॒വാ അയ॑ജംത । സാ॒ധ്യാ ഋഷ॑യശ്ച॒ യേ ॥

തസ്മാ᳚ദ്യ॒ജ്ഞാഥ്സ॑ര്വ॒ഹുതഃ॑ । സംഭൃ॑തം പൃഷദാ॒ജ്യം ।
പ॒ശൂഗ്-സ്താഗ്-ശ്ച॑ക്രേ വായ॒വ്യാന്॑ । ആ॒ര॒ണ്യാന്-ഗ്രാ॒മ്യാശ്ച॒ യേ ॥

തസ്മാ᳚ദ്യ॒ജ്ഞാഥ്സ॑ര്വ॒ഹുതഃ॑ । ഋചഃ॒ സാമാ॑നി ജജ്ഞിരേ ।
ഛംദാഗ്മ്॑സി ജജ്ഞിരേ॒ തസ്മാ᳚ത് । യജു॒സ്തസ്മാ॑ദജായത ॥

തസ്മാ॒ദശ്വാ॑ അജായംത । യേ കേ ചോ॑ഭ॒യാദ॑തഃ ।
ഗാവോ॑ ഹ ജജ്ഞിരേ॒ തസ്മാ᳚ത് । തസ്മാ᳚ജ്ജാ॒താ അ॑ജാ॒വയഃ॑ ॥

യത്പുരു॑ഷം॒ വ്യ॑ദധുഃ । ക॒തി॒ഥാ വ്യ॑കല്പയന് ।
മുഖം॒ കിമ॑സ്യ॒ കൌ ബാ॒ഹൂ । കാവൂ॒രൂ പാദാ॑വുച്യേതേ ॥

ബ്രാ॒ഹ്മ॒ണോ᳚ഽസ്യ॒ മുഖ॑മാസീത് । ബാ॒ഹൂ രാ॑ജ॒ന്യഃ॑ കൃ॒തഃ ।
ഊ॒രൂ തദ॑സ്യ॒ യദ്വൈശ്യഃ॑ । പ॒ദ്ഭ്യാഗ്മ് ശൂ॒ദ്രോ അ॑ജായതഃ ॥

ചം॒ദ്രമാ॒ മന॑സോ ജാ॒തഃ । ചക്ഷോഃ॒ സൂര്യോ॑ അജായത ।
മുഖാ॒ദിംദ്ര॑ശ്ചാ॒ഗ്നിശ്ച॑ । പ്രാ॒ണാദ്വാ॒യുര॑ജായത ॥

നാഭ്യാ॑ ആസീദം॒തരി॑ക്ഷമ് । ശീ॒ര്ഷ്ണോ ദ്യൌഃ സമ॑വര്തത ।
പ॒ദ്ഭ്യാം ഭൂമി॒ര്ദിശഃ॒ ശ്രോത്രാ᳚ത് । തഥാ॑ ലോ॒കാഗ്മ് അ॑കല്പയന് ॥

വേദാ॒ഹമേ॒തം പുരു॑ഷം മ॒ഹാംതമ്᳚ । ആ॒ദി॒ത്യവ॑ര്ണം॒ തമ॑സ॒സ്തു പാ॒രേ ।
സര്വാ॑ണി രൂ॒പാണി॑ വി॒ചിത്യ॒ ധീരഃ॑ । നാമാ॑നി കൃ॒ത്വാഽഭി॒വദ॒ന്॒, യദാഽഽസ്തേ᳚ ॥

ധാ॒താ പു॒രസ്താ॒ദ്യമു॑ദാജ॒ഹാര॑ । ശ॒ക്രഃ പ്രവി॒ദ്വാന്-പ്ര॒ദിശ॒ശ്ചത॑സ്രഃ ।
തമേ॒വം വി॒ദ്വാന॒മൃത॑ ഇ॒ഹ ഭ॑വതി । നാന്യഃ പംഥാ॒ അയ॑നായ വിദ്യതേ ॥

യ॒ജ്ഞേന॑ യ॒ജ്ഞമ॑യജംത ദേ॒വാഃ । താനി॒ ധര്മാ॑ണി പ്രഥ॒മാന്യാ॑സന് ।
തേ ഹ॒ നാകം॑ മഹി॒മാനഃ॑ സചംതേ । യത്ര॒ പൂര്വേ॑ സാ॒ധ്യാസ്സംതി॑ ദേ॒വാഃ ॥

അ॒ദ്ഭ്യഃ സംഭൂ॑തഃ പൃഥി॒വ്യൈ രസാ᳚ച്ച । വി॒ശ്വക॑ര്മണഃ॒ സമ॑വര്ത॒താധി॑ ।
തസ്യ॒ ത്വഷ്ടാ॑ വി॒ദധ॑ദ്രൂ॒പമേ॑തി । തത്പുരു॑ഷസ്യ॒ വിശ്വ॒മാജാ॑ന॒മഗ്രേ᳚ ॥

വേദാ॒ഹമേ॒തം പുരു॑ഷം മ॒ഹാംതമ്᳚ । ആ॒ദി॒ത്യവ॑ര്ണം॒ തമ॑സഃ॒ പര॑സ്താത് ।
തമേ॒വം വി॒ദ്വാന॒മൃത॑ ഇ॒ഹ ഭ॑വതി । നാന്യഃ പംഥാ॑ വിദ്യ॒തേഽയ॑നായ ॥

പ്ര॒ജാപ॑തിശ്ചരതി॒ ഗര്ഭേ॑ അം॒തഃ । അ॒ജായ॑മാനോ ബഹു॒ധാ വിജാ॑യതേ ।
തസ്യ॒ ധീരാഃ॒ പരി॑ജാനംതി॒ യോനിമ്᳚ । മരീ॑ചീനാം പ॒ദമി॑ച്ഛംതി വേ॒ധസഃ॑ ॥

യോ ദേ॒വേഭ്യ॒ ആത॑പതി । യോ ദേ॒വാനാം᳚ പു॒രോഹി॑തഃ ।
പൂര്വോ॒ യോ ദേ॒വേഭ്യോ॑ ജാ॒തഃ । നമോ॑ രു॒ചായ॒ ബ്രാഹ്മ॑യേ ॥

രുചം॑ ബ്രാ॒ഹ്മം ജ॒നയം॑തഃ । ദേ॒വാ അഗ്രേ॒ തദ॑ബ്രുവന് ।
യസ്ത്വൈ॒വം ബ്രാ᳚ഹ്മ॒ണോ വി॒ദ്യാത് । തസ്യ॑ ദേ॒വാ അസ॒ന് വശേ᳚ ॥

ഹ്രീശ്ച॑ തേ ല॒ക്ഷ്മീശ്ച॒ പത്ന്യൌ᳚ । അ॒ഹോ॒രാ॒ത്രേ പാ॒ര്ശ്വേ ।
നക്ഷ॑ത്രാണി രൂ॒പമ് । അ॒ശ്വിനൌ॒ വ്യാത്തമ്᳚ ।
ഇ॒ഷ്ടം മ॑നിഷാണ । അ॒മും മ॑നിഷാണ । സര്വം॑ മനിഷാണ ॥

തച്ചം॒ യോരാവൃ॑ണീമഹേ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞായ॑ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞപ॑തയേ । ദൈവീ᳚ സ്വ॒സ്തിര॑സ്തു നഃ । സ്വ॒സ്തിര്മാനു॑ഷേഭ്യഃ । ഊ॒ര്ധ്വം ജി॑ഗാതു ഭേഷ॒ജം । ശം നോ॑ അസ്തു ദ്വി॒പദേ᳚ । ശം ചതു॑ഷ്പദേ ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

*******

Also Read:

**ജയ് വിഷ്ണു ദേവ്**

Leave a Comment