[ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ] ᐈ Raghavendra Ashtottara Satanamavali Lyrics In Kannada Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇ ವ ತಾಸರಿ ದ್ಬ ಕ್ತವಿಮಲೀ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃಓಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃಓಂ ಸಕಲ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃಓಂ ಭ ಕ್ತೌಘ ಸಂಭೇ ದನ ದ್ರುಷ್ಟಿ ವಜ್ರಾಯ ನಮಃಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಸುರೆಂದ್ರಾಯ ನಮಃಓಂ ಹರಿ ಪಾದಕಂಜ ನಿಷೇವ ಣಾಲಬ್ದಿ ಸಮಸ್ತೇ ಸಂಪದೇ ನಮಃಓಂ ದೇವ ಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃಓಂ ದಿ ವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃಓಂ ಇಷ್ಟ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃಓಂ ಭವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥ಓಂ ಭ ವ ದುಃಖತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿಚರ್ಯಾಯ … Read more