[രാഘവേംദ്ര അഷ്ടോത്തര] ᐈ Raghavendra Ashtottara Satanamavali Lyrics In Malayalam Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Malayalam ഓം സ്വവാഗ്ദേ വ താസരി ദ്ബ ക്തവിമലീ കര്ത്രേ നമഃഓം രാഘവേംദ്രായ നമഃഓം സകല പ്രദാത്രേ നമഃഓം ഭ ക്തൌഘ സംഭേ ദന ദ്രുഷ്ടി വജ്രായ നമഃഓം ക്ഷമാ സുരെംദ്രായ നമഃഓം ഹരി പാദകംജ നിഷേവ ണാലബ്ദി സമസ്തേ സംപദേ നമഃഓം ദേവ സ്വഭാവായ നമഃഓം ദി വിജദ്രുമായ നമഃഓം ഇഷ്ട പ്രദാത്രേ നമഃഓം ഭവ്യ സ്വരൂപായ നമഃ ॥ 10 ॥ഓം ഭ വ ദുഃഖതൂല സംഘാഗ്നിചര്യായ … Read more