[రాఘవేంద్ర అష్టోత్తర] ᐈ Raghavendra Ashtottara Satanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Telugu ఓం స్వవాగ్దే వ తాసరి ద్బ క్తవిమలీ కర్త్రే నమఃఓం రాఘవేంద్రాయ నమఃఓం సకల ప్రదాత్రే నమఃఓం భ క్తౌఘ సంభే దన ద్రుష్టి వజ్రాయ నమఃఓం క్షమా సురెంద్రాయ నమఃఓం హరి పాదకంజ నిషేవ ణాలబ్ది సమస్తే సంపదే నమఃఓం దేవ స్వభావాయ నమఃఓం ది విజద్రుమాయ నమఃఓం ఇష్ట ప్రదాత్రే నమఃఓం భవ్య స్వరూపాయ నమః ॥ 10 ॥ఓం భ వ దుఃఖతూల సంఘాగ్నిచర్యాయ … Read more