[ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಗದ್ಯಂ] ᐈ Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Kannada Pdf

Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Kannada ಶ್ರೀಮಾನ್ವೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ।ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾಹೃದಿ ॥ ಜಯತ್ಯಾಶ್ರಿತ ಸಂತ್ರಾಸ ಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನೋದಯಃ ।ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಸೀತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಪರಮವ್ಯೋಮ ಭಾಸ್ಕರಃ ॥ ಜಯ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಮಹಾಧೀರ ಧೌರೇಯ,ದೇವಾಸುರ ಸಮರ ಸಮಯ ಸಮುದಿತ ನಿಖಿಲ ನಿರ್ಜರ ನಿರ್ಧಾರಿತ ನಿರವಧಿಕ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ,ದಶವದನ ದಮಿತ ದೈವತ ಪರಿಷದಭ್ಯರ್ಥಿತ ದಾಶರಥಿ ಭಾವ,ದಿನಕರ ಕುಲ ಕಮಲ ದಿವಾಕರ,ದಿವಿಷದಧಿಪತಿ ರಣ ಸಹಚರಣ ಚತುರ ದಶರಥ ಚರಮ ಋಣವಿಮೊಚನ,ಕೋಸಲ ಸುತಾ ಕುಮಾರ ಭಾವ ಕಂಚುಕಿತ ಕಾರಣಾಕಾರ,ಕೌಮಾರ … Read more