[శ్రీ రఘువీర గద్యం] ᐈ Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Telugu Pdf

Sri Raghuveera Gadyam Lyrics In Telugu శ్రీమాన్వేంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి ।వేదాంతాచార్యవర్యోమే సన్నిధత్తాం సదాహృది ॥ జయత్యాశ్రిత సంత్రాస ధ్వాంత విధ్వంసనోదయః ।ప్రభావాన్ సీతయా దేవ్యా పరమవ్యోమ భాస్కరః ॥ జయ జయ మహావీర మహాధీర ధౌరేయ,దేవాసుర సమర సమయ సముదిత నిఖిల నిర్జర నిర్ధారిత నిరవధిక మాహాత్మ్య,దశవదన దమిత దైవత పరిషదభ్యర్థిత దాశరథి భావ,దినకర కుల కమల దివాకర,దివిషదధిపతి రణ సహచరణ చతుర దశరథ చరమ ఋణవిమొచన,కోసల సుతా కుమార భావ కంచుకిత కారణాకార,కౌమార … Read more