[ರಾಹು ಕವಚಂ] ᐈ Rahu Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Rahu Kavacham Lyrics In Kannada ಧ್ಯಾನಂಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ರಾಹುಂ ಶೂರ್ಪಾಕಾರಂ ಕಿರೀಟಿನಂ ।ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಂ ಲೋಕಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ॥ 1॥ । ಅಥ ರಾಹು ಕವಚಂ । ನೀಲಾಂಬರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಲೋಕವಂದಿತಃ ।ಚಕ್ಷುಷೀ ಪಾತು ಮೇ ರಾಹುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ತ್ವರ್ಧಶರಿರವಾನ್ ॥ 2॥ ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಃ ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಮುಖಂ ಮಮ ।ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಸಿಂಹಿಕಾಸೂನುಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಕಠಿನಾಂಘ್ರಿಕಃ ॥ 3॥ ಭುಜಂಗೇಶೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ನೀಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಃ ಕರೌ ।ಪಾತು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಮಂತ್ರೀ ಪಾತು … Read more