[ശ്രീ രാമാഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam ഓം ശ്രീരാമായ നമഃഓം രാമഭദ്രായ നമഃഓം രാമചംദ്രായ നമഃഓം ശാശ്വതായ നമഃഓം രാജീവലോചനായ നമഃഓം ശ്രീമതേ നമഃഓം രാഘവേംദ്രായ നമഃഓം രഘുപുംഗവായ നമഃഓം ജാനകീവല്ലഭായ നമഃഓം ജൈത്രായ നമഃ ॥ 10 ॥ ഓം ജിതാമിത്രായ നമഃഓം ജനാര്ധനായ നമഃഓം വിശ്വാമിത്രപ്രിയായ നമഃഓം ദാംതായ നമഃഓം ശരണത്രാണതത്പരായ നമഃഓം വാലിപ്രമഥനായ നമഃഓം വാങ്മിനേ നമഃഓം സത്യവാചേ നമഃഓം സത്യവിക്രമായ നമഃഓം സത്യവ്രതായ നമഃ ॥ 20 ॥ … Read more