[శ్రీ రామాష్టోత్తర శత నామావళి] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu ఓం శ్రీరామాయ నమఃఓం రామభద్రాయ నమఃఓం రామచంద్రాయ నమఃఓం శాశ్వతాయ నమఃఓం రాజీవలోచనాయ నమఃఓం శ్రీమతే నమఃఓం రాఘవేంద్రాయ నమఃఓం రఘుపుంగవాయ నమఃఓం జానకీవల్లభాయ నమఃఓం జైత్రాయ నమః ॥ 10 ॥ ఓం జితామిత్రాయ నమఃఓం జనార్ధనాయ నమఃఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమఃఓం దాంతాయ నమఃఓం శరణత్రాణతత్పరాయ నమఃఓం వాలిప్రమథనాయ నమఃఓం వాఙ్మినే నమఃఓం సత్యవాచే నమఃఓం సత్యవిక్రమాయ నమఃఓం సత్యవ్రతాయ నమః ॥ 20 ॥ … Read more