[શ્રી રામ પંચ રત્ન સ્તોત્રમ્] ᐈ Sri Rama Pancharatna Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Rama Pancharatna Stotram Gujarati Lyrics કંજાતપત્રાયત લોચનાય કર્ણાવતંસોજ્જ્વલ કુંડલાયકારુણ્યપાત્રાય સુવંશજાય નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 1 ॥ વિદ્યુન્નિભાંભોદ સુવિગ્રહાય વિદ્યાધરૈસ્સંસ્તુત સદ્ગુણાયવીરાવતારય વિરોધિહર્ત્રે નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 2 ॥ સંસક્ત દિવ્યાયુધ કાર્મુકાય સમુદ્ર ગર્વાપહરાયુધાયસુગ્રીવમિત્રાય સુરારિહંત્રે નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 3 ॥ પીતાંબરાલંકૃત મધ્યકાય પિતામહેંદ્રામર વંદિતાયપિત્રે સ્વભક્તસ્ય જનસ્ય માત્રે નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 4 ॥ નમો નમસ્તે ખિલ પૂજિતાય નમો નમસ્તેંદુનિભાનનાયનમો … Read more